ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 25 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ

ภายใต้แนวคิด “Robotics of Thailand. Robotics for Thailand”

กำหนดเวลาการส่งผลงาน

     1. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2562
     2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 ตุลาคม 2562
     3. พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

ส่งผลงานทางอีเมล pr@fibo.kmutt.ac.th

กติกาการส่งผลงาน

     1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร หรือนักศึกษาเก่าของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     2. ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายตามแนวคิด มีความทันสมัย สวยงาม เมื่อนำไปจัดวางในสื่อต่าง ๆ มีความโดดเด่น จดจำง่าย
     3. ตราสัญลักษณ์ต้องมีองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์สถาบันฯ ตัวเลข 25 ปี ชื่อธีมงาน Robotics of Thailand. Robotics for Thailand.
     4. ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .ai หรือ .eps หรือ ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop บันทึกด้วยไฟล์นามสกุล .eps
     5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมภาพผลงาน และไฟล์ออกแบบ ที่อีเมล pr@fibo.kmutt.ac.th
     6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยทุกผลงานจะต้องแนบผลงานโลโก้ พร้อมคำบรรยายและข้อมูลการออกแบบ (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
     7. ในการตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ นามสกุลจริงของผู้ส่งเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ขีดกลาง- ตามด้วยตัวเลขภาพตามจำนวนที่ส่ง เช่น Hunyon Pratedthai-1, Hunyon Pratedthai-2 เป็นต้น

ข้อสงวนสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

     1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     2. หากผลงานที่ส่งประกวดไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
     3. กรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดขัดต่อกำหนดหรือกติกา ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดผลงานออกจากการประกวดได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
     4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวกและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน/มหาวิทยาลัย ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย
     5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
     6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
     7. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ที่จะสามารถนำมาปรับแก้ไขและใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งประกวดยินยอมอนุญาต

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน)

    • สามารถสื่อความหมายตามแนวคิดที่กำหนด (25 คะแนน)
    • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
    • ความสวยงาม (25 คะแนน)
    • การนำไปใช้ได้จริง (25 คะแนน)

ดาวน์โหลด