ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

ในโอกาสได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561