สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน

นายกุลฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวธาริณี ทองเกิด

ว่าที่ร้อยตรีสรุจ พันธุ์จันทร์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน

นางสาวญาดา กาญจน์กนกกุล

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน

นายสิทธิกร จองเฉลิมชัย

นายอภิชัย ธรรมภิบาล