เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 โครงการ โดย ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ “A Cloud-based Framework for Autonomous Big Data Modeling” รับมอบทุนจาก Mr. Kazuhiko Ishimura ประธานมูลนิธิกระจก อาซาฮี ในการนี้ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยปี 2559 ได้ร่วมนำเสนอโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมชลี สินธุโสภณ อาคารสำนักหอสมุด