เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในภาคการผลิตไทย” โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบัน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน โดยมี คุณเอกลักษณ์ ศุภมณี นำคณะเยี่ยมชม