วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น Outcome Based Education ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดยมี ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ