วันที่จัดกิจกรรม : 15 มีนาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงพยาบาลศิริราช

ผู้จัดกิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กร สู่ศิริราช 4.0” ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้) นายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำชมหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้ศึกษา แก้ไข และพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยาร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย ลดเวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาดและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนสร้างระบบหุ่นยนต์จ่ายยาแบบครบวงจร ด้วยฝีมือนักพัฒนาและนักวิจัยของไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์และระบบจ่ายยาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น ศิริราช 4.0 และด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรดังกล่าวนี้ จะช่วยผลักดันแนวทาง Smart Hospital ในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

0
Weeks
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds