10 ต.ค. 2561 – ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษากลไกหุ่นยนต์ โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) บรรยายให้ความรู้ ให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ สามารถนำไปต่อยอดงานประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือสิ่งของใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต