เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญ ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กลไกฮอร์โมนเทียมเพื่อการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ให้กับหุ่นยนต์ (From artificial hormone to artificial intelligence)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Bio-inspired Robotics: จากชีววิทยาสู่หุ่นยนต์ชีวภาพ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามาสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงานของหุ่นยนต์ที่รองรับความต้องการการใช้หุ่นยนต์ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ การค้นหาและการกู้ภัย การประชุมดังกล่าวยังเป็นการนำเสนอชุดหุ่นยนต์ Locokit ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาระบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตและสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ที่รวมความน่าสนใจของหุ่นยนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีและการคิดแบบเป็นระบบ