เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดร.ไพศาล สนธิกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าชี้แจ้งถึงกลไกของคณะกรรมการเยือน (visiting committee) แก่ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฟีโบ้ โดยกลไกจะช่วยในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของคณะ/สถาบัน/ภาควิชา อันประกอบด้วย
1. ส่งเสริมให้บัณฑิต ได้ทำงานจริง และได้รับการฝึกงานที่มีคุณภาพ
2. สร้างความเข้าใจและความคาดหวังที่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม คณาจารย์ และนักศึกษา
3. ให้คำแนะนำในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ/สถาบัน/ภาควิชา
4. ระดมทุนในแง่ของการบริจาค ช่วยคณะ/สถาบัน/ภาควิชา ดึงทุนวิจัยหรือทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
5. การผนวกความเข้าใจและวิทยาการที่ใช้ในปัจจุบันและในอนาคตจากภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมมาอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกเหล่านี้จะถูกดึงเข้าไปในสภาวิชาการเพื่อให้เป็นกลไกระดับมหาวิทยาลัย สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของคณะ/สถาบัน/ภาควิชา
ในเรื่องการวางแผนวิชาการ (academic planning) มุ่งเสริมสร้าง และการเป็นผู้ระดมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการเยือนยังสามารถช่วยประสานหากองทุนร่วมลงทุน (matching fund) มาสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย/บริการวิชาการ ที่อยู่ในความดูแลของคณะ/สถาบัน/ภาควิชาด้วย