วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : Delta Electronics (Jiang Su), Co., Ltd. ประเทศจีน

ผู้จัดกิจกรรม : Delta Electronics

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามทีม FRAB#2 นำโดย ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายนริศ อัศวเลิศศักดิ์ นายกิตติ ผ่องอักษร และนายไชยพร บุญญาเสถียร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน SMD Disassembly Machine   รับมอบโล่และเงินรางวัล 2,000.00 CNY ในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ  “The 4th Delta Advanced Automation Contest” จัดโดย Delta Electronics ในธีม “Seeking Smart Manufacturing Talents” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ Delta Electronics (Jiang Su), Co., Ltd. ประเทศจีน