ขอแสดงความยินดี ทีม Little Purple Pony โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2 ฟีโบ้ มจธ. คว้ารางวัล Best Design จากการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 (Smart Agricultural Robot Contest 2018)

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปบนรางและเก็บมะม่วงได้โดยอัตโนมัติ มีการใช้ machine learning วิเคราะห์ผลสุกผลดิบ

นักศึกษาในทีม ประกอบด้วย
1. นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง
2. นายวรชิต เกตุรังษี
3. นายพัสกร รัตนกุลวรานนท์
4. นายภูริน สัทธรรมนุวงศ์
5. นายณัชภัทร มงคลลักษณ์
6. นายพรชัย ปัทมะดิลก
7. นายนมัสกรณ์ ฉิมพาลี
8. นายภานุสรณ์ ชินสกุลเจริญ
9. นายธนภูมิ ปรัชเจริญวนิชย์
10. นายณัฐพล ตั้งไม้เงิน
11. นายสิปปกร แสงอรุณ
12. นายดนุสรณ์ ตรีตั้งตระการ และ
13. นายพีรพรรณ โกมุท

โดยมี อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข และ ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS) โดยการแข่งขันรอบ Technical Challenge และรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์

ภาพจาก Facebook : Smart Agricultural Robot Contest 2018