เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงงาน Module การเรียนรู้ที่ 3 ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะและองค์ความรู้ของวิชา machine shop, electronics circuit และ engineering drawing

โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับภารกิจในการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดและสามารถแจ้งการตรวจจับแผ่นสีในพื้นที่ได้ โดยเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติโดยใช้ส่วนประกอบทางกลและทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) นำเสนอโครงงาน Module การเรียนรู้ที่ 8 – 9 (Robot Studio) ซึ่งเป็นการบูรณาการการวิเคราะห์และสร้างระบบหุ่นยนต์โดยใช้ความรู้ Intro to Robotics AI และ CAD/CAM