วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ต้อนรับคณะนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ระดับมัธยมปลาย/ปวช.) เยี่ยมชมสถาบันและห้องปฏิบัติการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และทบทวนความถนัดทางการเรียนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ