รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 (รอบเช้า 09.00-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.00 น.)

ณ ห้อง FB401 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

เอกสารที่ต้องนำมา:

  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)