วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ผู้จัดกิจกรรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทีม om4you โดยนายณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง (FIBO) ดร.บุณฑริกา เกษมสันติธรรม (FIBO) ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ และ ดร.พุฑฒิพงศ์ มหาสุคนธ์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) รับมอบเงินทุนสนับสนุนสำหรับ Startup โครงการ Non-invasive BAS embedded Automated Fault Detection and Diagnosis จำนวนเงิน 200,000 บาท จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม DELTA – Angel Fund for Startup เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

โครงการมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม DELTA – Angel Fund for Startup จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของไอเดีย หรือเจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสามารถต่อยอดแนวคิดป็นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีกลุ่มสตาร์ทอัพนำเสนอผลงานกว่า 254 ทีม และมีผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน Angel Fund ในวงเงิน 500,000 บาท ภายใต้โจทย์ Thailand 4.0 จำนวน 2 ทีม และภายใต้โจทย์ Energy Management จำนวน 2 ทีม ซึ่งใน 1 ใน 2 คือ ทีม om4you ผู้พัฒนาแนวคิดผลงาน ระบบเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ Building Automation System (BAS) เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี