Associate Professor Dr Domenico Campolo, Director Robotics Research Centre ของ Nanyang Technological University (NTU)  เข้าพบกับ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ เพื่อทำความรู้จัก แนะนำกิจกรรมของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งแนวทางความร่วมมือเบื้องต้น  ทั้งงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้าน Medical and Rehabilitation Robotics ในการนี้  ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ ได้นำเยี่ยมชมห้องวิจัยของฟีโบ้ด้วย