เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 Associate Professor Henrik Johnsen Vindt ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Southern Denmark (USD) เข้าหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล รศ. ดร. สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ ฟีโบ้ และ ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นตัวแทนในการหารือ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การวิจัยร่วม การฝึกงาน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ สถาบันวิทยาการหุ่ยนต์ภาคสนามจะส่งนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและวิจัยร่วม ณ USD ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และจะมีความร่วมมือด้านอื่น ๆ เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต