วันที่จัดกิจกรรม : 3 มีนาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : Hall of Innovation, ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้)

ผู้จัดกิจกรรม : ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร งานวิจัย และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านอาคารอัจฉริยะ โดยพิธีลงนามจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. หลังพิธีลงนามผู้บริหารฟีโบ้ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันด้วย