สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ และการหย่อนแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ลานอเนกประสงค์ และห้อง FB608 ชั้น 6 อาคารฟีโบ้ มจธ. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562