วันที่จัดกิจกรรม : 13 กันยายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดกิจกรรม “Meet, Greet n’ Eat with the President” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรของฟีโบ้ ในการนี้ รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านคุณภาพ และ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมด้วย