วันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อระดมสมองหารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันฯ ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และส่วนงานสำนักงาน ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ในการนี้ สถาบันฯ ได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ ภายในสวนอุตสาหกรรมศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วย