สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธนกฤษ ลิขิตธรากุล และทีมนักจิตวิทยา จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ บรรยายและนำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพูดคุยให้คำปรึกษาในสถานการณ์จำลอง การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มีความเข้าใจสภาพปัญหา สภาวะทางจิตวิทยาของเด็กและวัยรุ่น ทราบแนวทางการพูดคุยและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเหมาะสมแก่นักศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การอบรมฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง FB302 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.