วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ต้อนรับคณะนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับมัธยมปลายปีที่ 5 และปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เยี่ยมชมสถาบันและห้องปฏิบัติการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตน โดยมีบุคลากรและนักศึกษาฟีโบ้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม