วันที่จัดกิจกรรม : 12 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : ฝ่ายการศึกษา ฟีโบ้ มจธ.

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน เยี่ยมชมสถาบันในโครงการ Tour KMUTT โดยการบรรยายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ทุนการศึกษา เส้นทางอาชีพ รวมถึงโอกาสในการมีงานทำที่หลากหลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อไป