ฟีโบ้รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิคทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน       สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.บางมด

คุณสมบัติ

   1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ครุศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ครุศาสตร์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
   2. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
   3. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   • จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฎิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา
   • ดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฎิบัติการ
   • ตรวจเช็คและจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • ดูแลและจัดทำ Stock อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • จัดทำและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
   • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัคร    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร

   1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      ธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
   2. สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)