ฟีโบ้รับสมัคร วิศวกร 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
3. สามารถอ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic Diagram) แบบไฟฟ้า (Electrical Wiring Diagram) สำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
4. สามารถใช้ซอฟแวร์ต่อไปนี้ ซอฟแวร์ใดซอฟแวร์หนึ่งหรือมากกว่า สำหรับเขียนหรือปรับแก้แบบไฟฟ้าได้
– Solidworks Electrical
– Autodesk Electrical
– Altium Designer
– Microsoft Visio
5. สามารถเดินสายไฟฟ้าและตรวจสอบความถูกต้องของสายไฟฟ้าตามแบบได้
6. สามารถประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบแผ่นพิมพ์วงจร (Printed Circuit Board, PCB) ตามแบบได้
7. สามารถสืบค้นแหล่งจำหน่าย และประมาณการงบประมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบได้
8. หากมีทักษะในด้านต่อไปนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความเข้าใจในเรื่อง Sensor และ Actuator สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
– มีความรู้ความเข้าใจในการเลือก Connector การเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าสำหรับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
– สามารถเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติได
9. สามารถทำงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการได้ (ในบางครั้ง)
10. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
11. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
12. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในงานที่ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์กระบวนการและให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ร่วมกับทีม เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในโครงการต่างๆ
• วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: วิศวกรซอฟแวร์
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, วิศวกรรมเมคคาโทรนิคส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้
3. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติโดยใช้ ภาษา C/C++ และ/หรือ LabVIEW ได้
4. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติได้ โดยใช้ Standard Communication Approach เช่น TCP, UDP, RS232, RS485/RS422
5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Sensor และ Actuator สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
6. หากมีทักษะในด้านต่อไปนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความเข้าใจและใส่ใจในเรื่องของการทำ Reusable Software Library
– มีความสามารถในการออกแบบ Software Framework สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
– มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Machine Vision
– มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Mobile Robot
– มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Automation System
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในการ Manipulation ข้อมูลได้ เช่น การ Query, การ Insert ข้อมูล เป็นต้น
7. สามารถทำงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการได้ (ในบางครั้ง)
8. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
9. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
10. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในงานที่ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์กระบวนการและให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ร่วมกับทีม เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในโครงการต่างๆ
• วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
2. สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)