วันที่จัดกิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม “โครงการพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์และดิจิตอลคอนเทนต์” เพื่อขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ