ในยุคที่ระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Industry 4.0 โลกการผลิตบูรณาการเข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในภาคการผลิตที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ  อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในการผลิตบุคลากรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในปัจจุบัน

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการและศักยภาพของบุคลากรด้าน Factory Automation โดย บริษัท มิตซูบิชิฯ ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีของบริษัทฯ ฟีโบ้ซึ่งมีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความยินดีที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการทำงาน ให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ รวมถึงสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand 4.0)

นายยูทาคะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวยินดีในความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสถาบันฯ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เสริมศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นับเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันฯ และบริษัทฯ มีความยินดีในโครงการที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนี้ ต่อไปในอนาคต

ในความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท มิตซูบิชิฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ Industrial Automation ซึ่งประกอบด้วย ชุด PLC ชุด Servo Driver และระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัยรองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud และ Internet of Things (IoT) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกต่อไป นอกจากนี้ชุดอุปกรณ์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์สำหรับงานอุตสาหกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง FB 607 และพิธีมอบชุดอุปกรณ์และเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ณ ห้อง FB 303 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี