วันที่จัดกิจกรรม : 8 มกราคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฟีโบ้

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ และ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ให้การต้อนรับบุคลากรโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน