เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาและบริหารบุคลากรขององค์กรภายใน มจธ. ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนี้