ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (kGeo) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานสัมมนาด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับงานทางด้านสุขภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 โดยวิทยากร คุณอำนาจ คำศิริวัชรา รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (kGeo) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ บุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน กระทรวงธารณสุข บริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดยวิทยากร และช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้อง FB306 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฟีโบ้