4 ตุลาคม 2561 ตัวแทนฝ่ายวิจัยและแผนงาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบหารือกับ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาจารย์ธนัชชา ชูพจน์เจริญ เพื่อขอคำปรึกษาในการพัฒนาระบบโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ โดยให้นักเรียนได้ที่โอกาสเลือกแผนการเรียนตามโครงสร้างคณะวิชาและอาชีพที่นักเรียนสนใจในอนาคต

5 ตุลาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโครงการ GATE Program และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าพบหารือกับ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และอาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 1-Day Camp และความร่วมมือทางวิชาการ