วันที่จัดกิจกรรม : 21 เมษายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยคุณวรินทร์ จิตตยานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนกฝึกอบรม และคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญแผนกวิจัย เข้าพบ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) และ ดร.อรพดี จูฉิม เพื่อหารือความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการจัดการบริหารโรงงาน