วันที่จัดกิจกรรม : 20 เมษายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม บุคลากรได้เปิดมุมมอง ตลอดจนนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนางานด้านนวัตกรรม ในการนี้ คุณวุฒิชัย วิศาลคุณา วิศวกรอาวุโส ฟีโบ้ ให้การต้อนรับ บรรยายแนะนำแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ ของสถาบัน