วันที่จัดกิจกรรม : 25 เมษายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ โพลีเมอร์แลนด์ จำกัด โดยคุณศิริชัย เลิศชนะพิสิฐ ผู้จัดการทั่วไป และคุณพิศุทธรา พิริยะ เลขานุการ เข้าร่วมหารือกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี  หารือเรื่องการสนับสนุนเม็ดพลาสติกประเภท Engineering Plastics และ Super Engineering Plastics เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)