วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 29 ตุลาคม 2559

สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : ฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดโครงการเสวนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวเปิดงาน และ ดร. สุริยา นัฎสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำเสวนา

การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งนี้มีศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เข้าร่วมในการเสวนาด้วย