วันที่จัดกิจกรรม : 30 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.พิชิต ฤกษนันทน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการฯ (ฟีโบ้) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฟีโบ้ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยร่วมทีมทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น