วันที่จัดกิจกรรม : 28 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมผลงานการเรียนการสอนแบบโมดูล ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และนักวิจัย ร่วมต้อนรับ