วันที่จัดกิจกรรม : 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม 108 สำนักหอสมุด

ผู้จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มอบโดย รศ. ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 กุมภาพันธ์ 2561