วันที่จัดกิจกรรม : 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม 703 อาคาร UX มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับมอบทุนอุดหนุนวิจัยร่วมระหว่าง National Taipei University of Technology และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “Development of a smart mobile service robot riding on a twowheeled self-balancing platform” โดยวิจัยร่วมกับ Assoc.Prof. Chih-HungLi (NTUT) ทุนวิจัยที่ได้รับจำนวน 1 ล้านบาท