เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย (วจ-1)

แบบ วจ-1

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวิจัย

ขั้นตอนการขออนุมัติและการเบิกจ่ายนำเสนอผลงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

กค.1001 (แบบเบิกเงินในต่างประเทศ)

กค.1002 (รายงานการปฏิบัติงาน)

กค.1003 (หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง)

กค.1006 (ค่าอบรมในต่างประเทศ)

เงินอุดหนุนของสถาบันฯ (FTERO)

ประกาศหลักเกณฑ์

ขั้นตอนการขออนุมัติและการเบิกจ่ายนำเสนอผลงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

กค.07 (ใบสำคัญรับเงิน)

กค.42 (ใบยืมเงินสดย่อย)

กค.43 (ใบจ่ายเงินสดย่อย)

กค.1001 (แบบเบิกเงินในต่างประเทศ)

กค.1002 (รายงานการปฏิบัติงาน)

กค.1003 (หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง)

กค.1006 (ค่าอบรมในต่างประเทศ)

แบบขออนุมัติวงเงินเข้าร่วมประชุมภายในประเทศ

แบบขออนุมัติวงเงินเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ

แบบขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมภายในและต่างประเทศ