poster aripolis public hearing

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมของ ARIPOLIS ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อ EEC และ THAILAND 4.0” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
กรุณาสำรองที่นั่งตามลิ้งค์
http://tinyurl.com/y94ne72w

เอกสารแนบแนะนำโครงการ คลิกที่นี่