ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ในปัจจุบันสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน 2 สาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ : Robotics and Automation (FRA)

ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)

เน้นผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในการทำงานวิจัยในเชิงลึกที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ

2. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี : Technopreneurship (TEP)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนวิธีการทางธุรกิจ การประกอบการและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย