ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

Expected Learning Outcomes
สถาบันได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) และคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้

1. Knowledge and Skills

บัณฑิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง

2. Integrative Thinking

บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ข้ามสาขาและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงได้

3. Lifelong Learning

บัณฑิตมีความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตได้

4. Social Responsibility

บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และขวนขวายในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ