สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ‘รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0’ ร่วมกับ 7 สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Center of Robotic Excellence (CoRE) อันประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่

โดยการ MOU เป็นการร่วมมือพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฯ รวมถึงการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาเพื่อการลงทุนมากขึ้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ