ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมติยกวิทยฐานะของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็น “สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม” โดยมีหน้าที่วิจัยพัฒนา ให้บริการวิทยาการแก่สังคม เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2538   ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นศูนย์วิจัยภายใต้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2546   ได้รับการยกวิทยฐานะเป็น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมีหน้าที่วิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญาได้

2546   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2547   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม

2548   บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก

2552   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2552   ขยายพื้นที่การเรียนการสอนไปยัง อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14

2554   ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมใหม่ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจเทคโนโลยี

2555   ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2556   เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

2556   พัฒนาหลักสูตรใหม่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2557   เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทำให้มีการสอนสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครบทั้ง ตรี-โท-เอก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

2557   เปิดใช้อาคารใหม่ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

2559   นิทรรศการ “20th Anniversary Professional Robot Maker: เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต” ในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งฟีโบ้

การดำเนินงานของฟีโบ้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำในสหวิทยาการ ทั้งทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งด้านธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกับสถานภาพปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง