ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมที่จะสร้างคนที่มีความสามารถ และสร้างเทคโนโลยี ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้งานในสังคมไทย รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย (พ.ศ.2551-2555) และโครงการศึกษาความต้องการบุคลากรและเทคโนโลยี ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย (พ.ศ. 2557) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปได้ว่าประเทศไทยมีความต้องการวิศวกร นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเล็งเห็นความสำคัญจึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี พ.ศ.2546  และในระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

(2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ