โครงการการศึกษากลไกการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

โครงการการศึกษากลไกการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

คณะทำงาน :

  • ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย  
  • รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์  
  • ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดำเนินการให้กับ

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

harddisccluster01

harddisccluster02

        อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก คือ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้พบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของบุคลากรในประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับวิศวกรและช่างเทคนิค อีกทั้งขาดการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัท HDD และชิ้นส่วน HDD ใช้ไทยเป็นเพียงฐานการผลิต รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับกำไรหรือรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย    ด้วยเหตุนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) จึงได้ว่าจ้างให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้งกิจกรรม (Activities) ที่เป็นรูปธรรมในด้านการเพิ่มการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อต่อยอดและขยายผลการศึกษา    อนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีจำนวนและความสามารถเพียงพอที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสามารถพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มระดับการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม  HDD อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในประเทศ     รวมทั้งช่วยให้เกิดการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ขึ้นในประเทศไทย

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *