ติดต่อเรา

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางในการสร้างสังคมนวัตกรรมภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สามารถช่วยภาครัฐ เอกชน และสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการออกแบบ สร้าง และนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นโลก

 

พันธกิจ       

ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มีหน้าที่ดังนี้

  • ออกแบบและทำงานวิจัยด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ในปัญหาที่มีความสำคัญและสามารถหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่
  • สนับสนุนและประสานงานในการดำเนินงานวิจัยทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งด้านความรู้และเครื่องมือสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
  • กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสำหรับนักศึกษาทั้งทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปทั้งในมหาวิทยาลัยภาคเอกชน และในสังคม
  • สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านวิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์